תקנון


1.  כללי


1.1 האתר הינו חנות סחר וירטואלית המופעלת על ידי NSB SPORT&TRAVLE (להלן: NSB SPORT&TRAVLE מפעילת האתר).


1.2 אתר NSB SPORT&TRAVLE מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר מסופקים ללקוחות דרך משלוח או באסיפה עצמית במג'אר שבגליל


1.3כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר NSB SPORT&TRAVLE , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.


1.4 אתר NSB SPORT&TRAVLE מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד-אין" וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בה.


1.5 אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.


1.6 כל המבצע פעולת רכישה באתר NSB SPORT&TRAVLE  (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"), מצהיר –בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר NSB SPORT&TRAVLE, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  NSB SPORT&TRAVLE ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות על פי תקנון זה.


1.7 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.


 


2.  ביצוע ההזמנה


2.1 כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות., יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל NSB SPORT&TRAVLE להבטיח את ביצוע ההזמנה.


2.2 מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע NSB SPORT&TRAVLE בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי  NSB SPORT&TRAVLE, לאחר סיום הפעולה ובאתר כ- 12 שעות לאחר סיום הרכישה NSB SPORT&TRAVLE תבדוק את ההזמנה, אם הכל תקין והמוצר נמצא במלאי תבצע את העסקה מול חברת "רווחית". אם העסקה לא אושרה, או שהמוצר לא נמצא במלאי NSB SPORT&TRAVLE תצור קשר עם הלקוח, תסביר לו את המצב והלקוח יקבל את ההחלטה המתאימה עבורו, בין אם לשלם בכרטיס אחר אם החיוב לא אושר, או להחליף מוצר אם המוצר שביקש להזמין לא נמצא במלאי. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.


2.3 הרשמה ל-NSB SPORT&TRAVLE מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות  NSB SPORT&TRAVLE, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של NSB SPORT&TRAVLE , אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.


2.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את NSB SPORT&TRAVLE . הרישום שנרשם במחשבי NSB SPORT&TRAVLE יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.


2.5  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ורק לאחר בדיקה אם המוצר שהזמין קיים במלאי החברה.


3.  מי זכאי לבצע פעולות רכישה


3.1 כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר NSB SPORT&TRAVLE ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/ או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר NSB SPORT&TRAVLE, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").


3.2 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את  NSB SPORT&TRAVLE


3.3 תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.


3.4 פעולת רכישה של מוצרים באתר NSB SPORT&TRAVLE נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.


3.5 על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


3.6  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי NSB SPORT&TRAVLE הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.


3.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של NSB SPORT&TRAVLE לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.


3.8 יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה NSB SPORT&TRAVLE זכאית לבטל  את ההזמנה.


3.9 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.


3.10  NSB SPORT&TRAVLE רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:


           1.המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.


           2.המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.


           3.המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.


           4.המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- NSB SPORT&TRAVLE או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כלשהו.


           5.בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/ או לסחור בו.


3.11  NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי –  לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצרים.


3.12 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית  והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.


 


4.  המוצרים המוצעים לרכישה באתר  NSB SPORT&TRAVLE


4.1  NSB SPORT&TRAVLE מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בישראל. NSB SPORT&TRAVLE, אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.


4.2  NSB SPORT&TRAVLE מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל- NSB SPORT&TRAVLE שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.


4.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הנו כי המוצר הנרכש מצוי במלאי NSB SPORT&TRAVLE ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה NSB SPORT&TRAVLE מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', לרבות בגין רכישת המוצר אצל צד ג' במחיר גבוה יותר, בכפוף לכך ש- NSB SPORT&TRAVLE תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל- NSB SPORT&TRAVLE ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.  NSB SPORT&TRAVLE ,רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.


4.4 המוצרים המוצעים לרכישה באתר NSB SPORT&TRAVLE מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות"). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על  NSB SPORT&TRAVLE. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זהה ובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד NSB SPORT&TRAVLE ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.


4.5 חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם. NSB SPORT&TRAVLE תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד NSB SPORT&TRAVLE  ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.


4.6    כל מוצר המוצע לרכישה באתר NSB SPORT&TRAVLE ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:


            1.פרטי חברת NSB SPORT&TRAVLE.


            2.מפרט כללי של המוצר.


            3.מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.


            4.מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק  בלבד, ו- NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.


            5.דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.


            6.התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתרה מוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר NSB SPORT&TRAVLE  ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.


            7.זהות חברת השירות.


 


5.  אופן ביצוע פעולת רכישה


5.1 רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר NSB SPORT&TRAVLE ללא הגבלה, אלא אם צוין אחרת.


5.2 NSB SPORT&TRAVLE ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.


5.3 אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.


5.4 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של NSB SPORT&TRAVLE בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי NSB SPORT&TRAVLE תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.


5.5 מערכת המחשב של NSB SPORT&TRAVLE מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר NSB SPORT&TRAVLE, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.


 


6.  ביטול עסקת הרכישה


6.1  זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה  על ידי הודעה בכתב למשרדי  NSB SPORT&TRAVLE בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב)לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.


6.2 בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות ממנה נרכש.


6.3 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.


6.4 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.


6.5 יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר  NSB SPORT&TRAVLE או במסמך שנמסר לרוכש. להסדרת העניין נקבע כי ההחזרה תבוצע בפועל אך ורק ע"י NSB SPORT&TRAVLE או המשווק ועלותה תחול על הרוכש.


6.6 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית NSB SPORT&TRAVLE לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או לגבות 100 ₪ (הנמוך מבניהם).


6.7 כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית NSB SPORT&TRAVLE  לתבוע את נזקיה מן הרוכש.


6.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.


 


7.  תשלום


7.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.


7.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר
8.  אחריות ושירות


8.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר NSB SPORT&TRAVLE הינם חדשים,  באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.


8.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.


8.3  NSB SPORT&TRAVLE ומפעילי האתר אינם אחראים לפעולתם התקינה של המוצרים ואינם מעניקים למוצרים שירות, אלא אם צוין אחרת בעת רכישת המוצר.


8.4  NSB SPORT&TRAVLE רשאית להציג באתר פריטים מחודשים או משומשים, כל עוד ופריטים אלו יסומנו באופן ברור כי אינם חדשים. פריטים אלו אינם מחויבים באחריות יצרן/יבואן והאחריות תינתן ע"י ספק מקומי.


 


9.  אספקת/הובלת המוצרים


9.1  NSB SPORT&TRAVLE תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.


9.2  NSB SPORT&TRAVLE תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. NSB SPORT&TRAVLE מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או מזומן כמפורט להלן.


9.3  NSB SPORT&TRAVLE לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של NSB SPORT&TRAVLE לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.


9.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.


9.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/ או אמצעים מיוחדים.


9.6 במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל NSB SPORT&TRAVLE תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.


9.7 זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).


9.8 דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית NSB SPORT&TRAVLE לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.


9.9 בעת הספקת המוצר, רשאית  NSB SPORT&TRAVLE לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצרים.


9.10 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.


 


10.   תנאים נוספים


10.1 NSB SPORT&TRAVLE שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר NSB SPORT&TRAVLE


10.2 כל המחירים המוצגים באתר NSB SPORT&TRAVLE כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח, אלא אם כן צוין אחרת.


10.3 תמונות המוצרים המוצגות באתר NSB SPORT&TRAVLE הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.


10.4 במידה וגורמים ו/ או אירועים שאינם בשליטת NSB SPORT&TRAVLE יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר NSB SPORT&TRAVLE , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית NSB SPORT&TRAVLE להודיע על ביטול עסקת הרכישה.


10.5 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה  NSB SPORT&TRAVLE רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.


10.6 במידה שיתברר ל- NSB SPORT&TRAVLE כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה NSB SPORT&TRAVLE רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.


10.7 בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב NSB SPORT&TRAVLE לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.


10.8 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר הנם בבעלותה הבלעדית של NSB SPORT&TRAVLE ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור NSB SPORT&TRAVLE בכתב מראש.


10.9 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.


10.10 אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.


10.11 רישומי המחשב של NSB SPORT&TRAVLE בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


10.12 כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פיה פרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.


10.13 אנו עושים הכול על מנת לשמור על פרטיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית דין

טואול - בניית אתרים